Bestämmelser

Fiskebestämmelser

Du som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna inom området och tillgoddogöra dig informationen i bilagan.

För att fiska i Vitträsket krävs särskilt tillstånd (fiskekort). Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas, annars betraktas det som olovligt fiske. Fiske utan tillstånd beivras.

Man får behålla maximalt 3 fiskar per fiskekort och dygn. Vid 3 fångade och behållna ädelfiskar under samma dag skall fisket avbrytas. Man får lösa ETT (1) nytt dygnsfiskekort/person och dag när fångstkvoten är uppfylld.

Säsongskort kan kompletteras med ETT (1) dygnskort när fångstkvoten är uppfylld. Fisket skall upphöra omedelbart vid fylld kvot. Fisket får ej åter påbörjas förrän nytt giltigt dygnskort är löst.

Minimimåttet för röding är 35 cm. All fisk som understiger minimimåttet, oavsett om den är skadad eller ej, skall återutsättas i vattnet så varsamt som möjligt.

Fiskekortet skall bäras väl synligt - på bröstet eller fastsatt på klädsel eller väska. Lämplig plastficka för förvaring kan erhållas med fiskekortet.

Markerade förbudsområden i fiskekortsbilagan skall respekteras. Fiske inom förbudsområde är förbjudet och innebär omedelbar avhysning.

Fiske är endast tillåtet med ett (1) spö eller en (1) släplina per fiskare. Fiske med kast- eller släplina med mer än tre krokar är förbjudet. Utter är ej tillåtet.

Fiske med ståndkrok och alla sorters nät är förbjudet. Vi tolkar ståndkroksfiske som fiske utan kontroll eller uppsikt över spöt. All mäskning är förbjuden.

Säsongstillstånd ger rätt till fiske med ett mjärde, som skall vara märkt med namn och telefonnummer. Det är tillåtet att fiska med mjärde året runt.

På uppmaning av tillsynsman och/eller styrelseledamot/medlem i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårds Förening (SSFF) skall samtliga stängda och dolda utrymmen uppvisas. Med stängda eller dolda utrymmen avses samtliga utrymmen där fisk kan förekomma. Om fiskare/fiskekortsinnehavare inte följer denna uppmaning är fiskekortet förverkat och fiskaren blir avvisad och avstängd från allt fiske i Vitträsket med omedelbar verkan. Avstängningens omfattning beslutas av styrelsen.

Arkar får ej användas som övernattningsutrymmen på Vitträsket. Ej heller får arkar lämnas på isen över natten.

Fångstrapporter

För att kunna studera hur fisket i Vitträsket förändras, och se om de större fiskarna ökar i antal önskar vi att Ni hjälper oss genom att rapportera in särskilda fångster under säsongen. Vi uppskattar även rapporter om särskilda upptäckter
t ex skador eller misstänkta sjukdomar hos fisken.

Det sker allt som oftast även att vi märker fisk som skall rapporteras in vid fångst. Inrapportering av märkta fiskar premieras normalt efter säsongens slut. Lämna gärna rapporterna i fiskekortslådan.